ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MARIO, spol. s r. o., se sídlem Sídl. Osvobození 576, 691 44 Lednice, IČO: 49432974, DIČ: CZ49432974 (dále jen: „správce“).


1.2 Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Hotel Mario, ul. 21. dubna 73, 691 44 Lednice
Email: info@hotelmario.cz
Telefon: +420 731 607 210 

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při rezervaci či při příjezdu do hotelu nebo které správce získal na základě plnění Vaší rezervace.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

2.3 Veškeré osobní údaje od klienta jsou získané s jeho souhlasem a jsou řádně evidovány. 


3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
   

3.2 Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší rezervace a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při rezervaci a uskutečnění ubytování jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro jejich úspěšné vyřízení (jméno a adresa, číslo OP, v případě cizinců číslo cestovního pasu, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

   

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu a po dobu 30dní od rezervace, která nepovede k uskutečnění smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
   

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

5. VAŠE PRÁVA

5.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl.1 těchto podmínek.
 • 5.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
   


6. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

6.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména hesla, šifrování, zálohy

6.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Odesláním rezervace z internetového rezervačního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

7.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.